Giới thiệu về GoldenLink

Giới thiệu về GoldenLink

Giới thiệu về GoldenLink

Lĩnh vực hoạt động:

- Đại lý tàu biển
- Khai thác bãi container
- Sửa chữa container (container thường, lạnh)
- GOH (container treo hàng may mặc)
- Khai thác kho (CFS, ngoại quan, kho thường)
- Khai thuê hải quan, vận tải đường bộ, đường biển, đường không.